Bezpłatne szczepienia na grypę dla uprawnionych grup

W Centrach Medycznych Scanmed pracownicy medyczni i oświatowi, opiekunowie osób niepełnosprawnych, funkcjonariusze sił zbrojnych oraz seniorzy nie później niż w 1946 roku mogą skorzystać z darmowego szczepienia przeciwko grypie.

Zaszczepić się można w Centrum Medycznych Scanmed w Warszawie przy al. Niepodległości 107/109 od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00 bez wcześniejszych zapisów oraz w Centrum Medycznym Scanmed we Wrocławiu (ul. Parkowa 46, ul. Krasińskiego 9) po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Żeby się zaszczepić nie potrzeba skierowania. Osoby uprawione wypełniają w przychodni oświadczenie, w którym deklarują prawo do otrzymania świadczenia.

Z darmowego szczepienia na grypę mogą skorzystać:

 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
 • farmaceuci i pracownicy aptek, diagności laboratoryjni
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów, osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej
 • interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 roku
E-sklep Umów wizytę top